Privacystatement TUINHOUT-CENTRUM

Tuinhout-centrum BV, verder te noemen: TUINHOUT-CENTRUM, gevestigd te Wijchen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57449481, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe TUINHOUT-CENTRUM met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Toepassing AVG

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie TUINHOUT-CENTRUM persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten;
 • bezoekers aan het kantoorgebouw / showtuin van TUINHOUT-CENTRUM;
 • bezoekers van www.tuinhout-centrum.nl;
 • ontvangers van nieuwsbrieven van TUINHOUT-CENTRUM;
 • sollicitanten;
 • alle overige personen die met TUINHOUT-CENTRUM contact opnemen of van wie TUINHOUT-CENTRUM persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar aandeelhouders, medewerkers en student-stagiaires.

Verwerking van persoonsgegevens

TUINHOUT-CENTRUM verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak- andere persoonsgegevens;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van TUINHOUT-CENTRUM of tijdens het lezen van digitale nieuwsbrieven zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 • TUINHOUT-CENTRUM heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.

De website van TUINHOUT-CENTRUM bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen van Twitter, LinkedIn Facebook, Pinterest en Youtube. Als op deze knoppen worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. TUINHOUT-CENTRUM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is TUINHOUT-CENTRUM verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe Twitter, LinkedIn Facebook, Pinterest en Youtube met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de privacystatement van deze platformen.

Doeleinden verwerking

TUINHOUT-CENTRUM verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het plaatsen van materialen waaronder schutting, tuinhuizen, bestrating en kunstgras en alles wat betreft werkzaamheden voor in en om de tuin;
 • Het leveren van materialen voor in en om de tuin;
 • het onderhouden van contact, door toezending van email of telefonisch contact voor het nabellen van een offerte;
 • het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde cliënten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan te leggen;
 • het verbeteren van de website tuinhout-centrum.nl ;
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

Rechtsgrond

TUINHOUT-CENTRUM verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

Verwerkers

TUINHOUT-CENTRUM kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van TUINHOUT-CENTRUM persoonsgegevens verwerken. TUINHOUT-CENTRUM sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

TUINHOUT-CENTRUM deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor nodig is om het werk uit te voeren. Voor uitvoeren van het werk kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen om aan te geven waar de werkplek zich bevindt. TUINHOUT-CENTRUM deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Doorgifte buiten de EER

TUINHOUT-CENTRUM geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt TUINHOUT-CENTRUM er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bewaren van gegevens

TUINHOUT-CENTRUM bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. TUINHOUT-CENTRUM hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • papieren werkdossier: 7 jaar na afronding van de opdracht;
 • digitaal zaakdossier: 7 jaar na afronding van de opdracht;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • gegevens van sollicitanten: 7 jaar na afronding van de sollicitatieprocedure;
 • bezoekers van de website tuinhout-centrum.nl en ontvangers van eventuele nieuwsbrieven van TUINHOUT-CENTRUM : 2 jaar na het laatste bezoek aan de website respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 • Website formulieren zoals offerte aanvragen en contact worden enkel benodigde informatie/gegevens 36 maanden bewaard om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Wijzigingen privacystatement

TUINHOUT-CENTRUM kan dit privacystatement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van TUINHOUT-CENTRUM gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

Een betrokkene heeft het recht TUINHOUT-CENTRUM te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover contact opnemen met TUINHOUT-CENTRUM door een e-mailbericht te sturen naar info@tuinhout-centrum.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop TUINHOUT-CENTRUM persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met TUINHOUT-CENTRUM door een e-mailbericht te sturen naar info@tuinhout-centrum.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Zakelijk partner worden?
Laten we kennismaken
Tuinhout Centrum Logo
© 2008 - 2024 by Mediazo